Shirouka X Shirou

Shirouka X Shirou
Commission #5 for frenze01