Mental Break

Shinso Hitoshi. Boku No Hero Academia.