Fenix Samurai Yamato

Yo haciendo samurais, Que raro no?